İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 19/3/2021      Sayısı : 3709

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 20/3/2021    Sayısı : 31429

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Resmî İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İstatistik Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstatistik Konseyinin çalışmalarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Resmî İstatistik Programı çalışma gruplarını,

b) Konsey: İstatistik Konseyini,

c) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/1 md.) Konsey Başkanı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

d) Kurum ve kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

e) Program: Resmî İstatistik Programını,

f) Sınıflama komisyonu: İstatistiki sınıflamaya ilişkin teknik çalışmaları yürüten komisyonu,

g) Üye: İstatistik Konseyi üyesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ile Görev ve Yetkiler

Konseyin oluşumu

MADDE 5- (1) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/2 md.) Konsey; Başkanın başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşur.

(2) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/2 md.) Kurumun Başkan yardımcıları Konseyin doğal üyesidir.

(3) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.

 

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü

MADDE 6- (1) Konseyde temsil edilmek isteyen istatistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, her yıl Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum internet sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içerisinde Kuruma başvurarak itiraz edilebilir. İtirazlar, başvuru süresini takiben on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır ve Kurum internet sayfasında yayımlanır. Sonuçlara itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını taşıyan sivil toplum kuruluşu başkanı, üye olarak belirlenir. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl belirlenen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.

 

Konseyin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Konsey, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir:

a) Resmî istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.

b) Programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi.

c) Programın hazırlanması.

ç) Programın uygulanması ve önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi.

(2) Konsey, kurum ve kuruluşların, sınıflamalar arasından hakkında bilgi toplanan birime uygun sınıflamaya ya da sınıflamalara geçiş süresini belirler.

(3) Konsey, sınıflama komisyonlarında karara bağlanamayan konuları ve sınıflamaların kullanımında karşılaşılan sorunların değerlendirilerek gerek duyulduğunda re’sen yeni sınıflama komisyonları kurmaya yetkilidir.

 

Konsey Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Konsey Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündem taslağını hazırlamak.

c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

ç) Çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve faaliyetlerini koordine etmek.

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Konsey, Konsey Başkanının çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Konsey Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

(2) Olağan toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce, olağanüstü toplantıya davet ise toplantı gününden en uygun süre öncesinde üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir ve gündeme ilişkin görüş ve öneriler talep edilir.

(3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

(4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları kurabilir.

(5) Çalışma grupları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Konsey Başkanına sunarlar.

 

Gündem

MADDE 10- (1) Konsey toplantısının gündem taslağı, Konsey Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.

 

Sekretarya

MADDE 11- (1) Konseyin sekretarya hizmetleri, Kurum Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Sekretaryanın görevleri

MADDE 12- (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Program taslağını hazırlamak.

b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

d) Konsey ve çalışma grupları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.

e) Konsey ve çalışma gruplarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

f) Konsey ve çalışma gruplarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

Kararların duyurulması

MADDE 13- (1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi

MADDE 14- (1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

Malî hükümler

MADDE 15- (1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/4/2006 tarihli ve 2006/10343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 19/3/2021      Sayısı : 3709

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 20/3/2021    Sayısı : 31429

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Resmî İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İstatistik Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstatistik Konseyinin çalışmalarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Resmî İstatistik Programı çalışma gruplarını,

b) Konsey: İstatistik Konseyini,

c) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/1 md.) Konsey Başkanı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

d) Kurum ve kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

e) Program: Resmî İstatistik Programını,

f) Sınıflama komisyonu: İstatistiki sınıflamaya ilişkin teknik çalışmaları yürüten komisyonu,

g) Üye: İstatistik Konseyi üyesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ile Görev ve Yetkiler

Konseyin oluşumu

MADDE 5- (1) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/2 md.) Konsey; Başkanın başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşur.

(2) (Değişik:RG-2/10/2021-31616-CK-4584/2 md.) Kurumun Başkan yardımcıları Konseyin doğal üyesidir.

(3) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.

 

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü

MADDE 6- (1) Konseyde temsil edilmek isteyen istatistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, her yıl Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum internet sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içerisinde Kuruma başvurarak itiraz edilebilir. İtirazlar, başvuru süresini takiben on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır ve Kurum internet sayfasında yayımlanır. Sonuçlara itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını taşıyan sivil toplum kuruluşu başkanı, üye olarak belirlenir. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl belirlenen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.

 

Konseyin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Konsey, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir:

a) Resmî istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.

b) Programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi.

c) Programın hazırlanması.

ç) Programın uygulanması ve önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi.

(2) Konsey, kurum ve kuruluşların, sınıflamalar arasından hakkında bilgi toplanan birime uygun sınıflamaya ya da sınıflamalara geçiş süresini belirler.

(3) Konsey, sınıflama komisyonlarında karara bağlanamayan konuları ve sınıflamaların kullanımında karşılaşılan sorunların değerlendirilerek gerek duyulduğunda re’sen yeni sınıflama komisyonları kurmaya yetkilidir.

 

Konsey Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Konsey Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündem taslağını hazırlamak.

c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

ç) Çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve faaliyetlerini koordine etmek.

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Konsey, Konsey Başkanının çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Konsey Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

(2) Olağan toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce, olağanüstü toplantıya davet ise toplantı gününden en uygun süre öncesinde üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir ve gündeme ilişkin görüş ve öneriler talep edilir.

(3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

(4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları kurabilir.

(5) Çalışma grupları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Konsey Başkanına sunarlar.

 

Gündem

MADDE 10- (1) Konsey toplantısının gündem taslağı, Konsey Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.

 

Sekretarya

MADDE 11- (1) Konseyin sekretarya hizmetleri, Kurum Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Sekretaryanın görevleri

MADDE 12- (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Program taslağını hazırlamak.

b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

d) Konsey ve çalışma grupları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.

e) Konsey ve çalışma gruplarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

f) Konsey ve çalışma gruplarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

Kararların duyurulması

MADDE 13- (1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi

MADDE 14- (1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

Malî hükümler

MADDE 15- (1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/4/2006 tarihli ve 2006/10343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

19/3/2021 TARİHLİ VE 3709 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Yönetmeliğin

3709 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

1/10/2021

4584

4, 5

2/10/2021