Gorsel: 

Uygulama Birimleri

Resmi istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görevi Program’da yer almaktadır. Resmi istatistiklerin üretim ve yayımının koordinasyonundan sorumlu olan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, programda görev verilen kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmi istatistikleri de yayımlayabilir ve dağıtabilir. Bu kurum ve kuruluşlar, talep edilmesi durumunda, derlenen verileri istenilen zamanda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına vermekle yükümlüdürler. Diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na iletilen veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz konusu gizlilik hükümleri aynen uygulanır.
 
Resmi istatistik üretiminde aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar görev alır:

  • Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları,
     
  • Mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketleri,
     
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlar,
     
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ifade etmektedir.