Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017 Haber

Baslık: 

Resmi İstatistik Programı 2017-2021

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

2017-2021 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır.

“RİP 2007-2011” ile 2007 yılından itibaren Türkiye İstatistik Sisteminde programlı döneme geçilmiştir. İkinci RİP 2012-2016 yıllarını kapsamıştır. 2017-2021 yıllarını kapsayacak olan üçüncü beş yıllık Resmi İstatistik Programı, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de, 2016/9621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

RİP'in temel amacı, disiplinli bir istatistik yönetimi ve istatistik üretim süreci oluşturmaktır. Türkiye İstatistik Kanunu sadece Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) değil, Türkiye İstatistik Sistemindeki kurumların tamamını kapsamakta ve düzenlemektedir.

Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenmekte, cevaplayıcı yükü azaltılmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak resmi istatistiklere olan güven daha da artırılmaktadır. Ayrıca, resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanmakta, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmektedir.

Program kapsamında kurumlarımız istatistiksel alt yapı, sosyal ve demografik istatistikler, makroekonomik istatistikler, iş istatistikleri, tarım istatistikleri, çevre istatistikleri ve çok alanlı istatistikler konularında veri üretimi gerçekleştirmektedir.

Üçüncü RİP (2017-2021) ile veri entegrasyonu, idari kayıtların istatistik üretimde kullanımının artırılması, veri güvenliği ve veri gizliliği, idari kayıtların TÜİK'e açılması ile gerçek ve tüzel kişilerin tanımlayıcı bilgilerinin ve değişkenlerin standart hale getirilmesi konularına öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Bu dönemde, istatistiklerde zamanlılığın iyileştirilmesi, daha çeşitli sektörel ve bölgesel istatistik üretilmesine olanak sağlanması, cevaplayıcı yükünde azalma, kurumsal iş yükünün azalması, kamu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Resmi İstatistik Programında 17 Bakanlığa bağlı/ilgili/ilişkili 59 kurum sorumluluğunda bulunan 7 ana konu, 47 alt konu altında 314 konuda veri üretimi gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M2-7.pdf